• Do naszych klas integracyjnych uczęszczają uczniowie posiadający orzeczenie wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną
 • W klasach integracyjnych pracuje 2 nauczycieli. Nauczyciel prowadzący przedmiot oraz nauczyciel wspomagający – wychowawca klasy, a jednocześnie terapeuta przygotowany do pracy z dzieckiem wymagającym pomocy na lekcji. Nauczyciel wspomagający posiada kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej
 • W klasach integracyjnych liczba wszystkich uczniów wynosi nie więcej niż 20, w tym nie więcej niż 5 uczniów
  o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Kształcenie w systemie integracyjnym umożliwia uczniom o specjalnych potrzebach kształcenia zdobycie wiedzy i umiejętności na miarę ich możliwości. Nauczanie odbywa się w oparciu o podstawę programową
 • Młodzież posiadająca orzeczenia korzysta z dodatkowych zajęć prowadzonych na terenie szkoły
 • Uczniowie o specjalnych potrzebach kształcenia aktywnie uczestniczą w życiu szkoły. Wyjeżdżają na wycieczki, biorą udział w  konkursach, akcjach i wszelkich imprezach pozwalających odnosić sukcesy.

ARTETERAPIA (terapia przez sztukę)

czyli sztuka dla wszystkich

W naszej szkole prowadzone są zajęcia z arteterapii. Stwarzają one uczniom m.in. możliwość odkrycia w sobie różnych talentów, bądź rozwój już istniejących. Dzięki aspektowi terapeutycznemu zajęć uczniowie mogą pracować w pełnej akceptacji atmosferze tworzonej przez nauczyciela. Każde dziecko jest traktowane indywidualnie – każda praca dziecka jest przejawem pozytywnej aktywności twórczej, która zostaje doceniona bez wartościowania.

CELE:

 • podwyższenie poziomu socjalizacji,
 • integracja z otoczeniem,
 • kształtowanie umiejętności porozumiewania się z innymi,
 • otwarcie się osoby mającej trudności z nawiązaniem kontaktów,
 • rozpoznanie potrzeb emocjonalnych oraz możliwości ekspresji twórczej ucznia,
 • ujawnianie zahamowań, uczuć,
 • pobudzanie wszechstronnego rozwoju osoby poprzez proces twórczy,
 • kształtowanie osobowości, rozwój zdolności i uczenia się,
 • rozwijanie kreatywności,
 • stwarzanie możliwości do wypowiedzi w sposób niewerbalny,
 • uzewnętrznienie przeżyć,
 • zaspokojenie potrzeb: akceptacji, bezpieczeństwa, bycia rozumianym i docenianym,
 • podnoszenie  poziomu samoakceptacji,
 • poznanie różnego rodzaju materiałów i środków przekazu do wykorzystania w procesie tworzenia,
 • rozładowanie negatywnych napięć, emocji i frustracji,
 • rozwijanie umiejętności pracy w grupie,
 • rozwijanie umiejętności organizowania oraz planowania własnej działalności i pracy,
 • zrozumienie istoty samodzielności i odpowiedzialności za wykonane zadanie,
 • doskonalenie motoryki małej,
 • poprawa koncentracji uwagi.


ARTETERAPIA PODCZAS DNIA OTWARTEGO SZKOŁY

       Podczas tego dnia uczniowie wykonali przepiękną pracę. 

integracjasmok.jpg


1.jpg 2.jpg 3.jpg
4.jpg 5.jpg 6.jpg
7.jpg 8.jpg 9.jpg