ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ

UCZEŃ MA PRAWO:

 

 1. Oczekiwać dostosowania wymagań edukacyjnych (formy i metody nauczania, sposobu oceniania) do jego potrzeb i możliwości, na podstawie wskazań z opinii psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Wymagać respektowania zaleceń zawartych w opinii psychologiczno-pedagogicznej.
 3. Uzyskać pomoc terapeutyczną zorganizowaną przy współpracy rodziców, nauczycieli i terapeuty pedagogicznego.
 4. Oczekiwać zrozumienia dla swojego problemu ze strony nauczycieli wszystkich przedmiotów, rodziców i innych uczniów szkoły.
 5. Rozwijać swoje mocne strony na zajęciach zorganizowanych w szkole.
 6. Przystąpić do egzaminu w warunkach dostosowanych do potrzeb uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
  - z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią (na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej)

 

0cenianie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (Statut Szkoły). Podstawą do stosowania zaleceń jest opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz systematyczna praca ucznia.

 

 1. a) ocena w głównej mierze powinna dotyczyć poprawności wypowiedzi ustnych i strony

           merytorycznej prac pisemnych

 1. b) podczas pisania sprawdzianów należy wydłużyć limit czasu, oceniać na jednakowych  

            prawach brudnopis i czystopis, zastąpić pisanie ze słuchu, pisaniem z pamięci

 1. c) nie należy oceniać czytania głośnego przed zespołem klasowym, uczeń może głośno czytać

           tylko tekst uprzednio polecony do opracowania w domu

 1. d) w przypadku dysgrafii należy umożliwić uczniowi wykonywanie prac na komputerze lub

           pismem drukowanym

 1. e) nieczytelne fragmenty prac należy odczytywać w indywidualnym kontakcie z uczniem
 2. f) należy pamiętać, że wypowiedzi ustne są lepszym wskaźnikiem jego umiejętności niż prace

           pisemne

 1. g) dziecko z dysleksją wymaga wielu powtórzeń i częstej kontroli rozumienia polecenia,
      nie należy oczekiwać od niego natychmiastowej odpowiedzi
 1. h) nie należy oceniać tempa czytania, w zakresie czytania ważne jest to, żeby uczeń opanował
      na tyle technikę czytania, by mógł zrozumieć tekst
 1. i) ocena z przedmiotu powinna być oceną ogólną,  na którą składają się wszystkie przejawy

          aktywności, sprawności i umiejętności uczniów możliwe do zaobserwowania z danego

          przedmiotu

 1. j) prace pisemne należy oceniać za ich wartość merytoryczną, a nie poprawność

          ortograficzną, czy poziom graficzny pisma

 1.  k)  należy stosować ocenę opisową, w której zaznacza się nawet drobne postępy ucznia oraz

              rodzaj błędów i sposób ich poprawy

 UCZEŃ MA OBOWIĄZEK:

 1. Uczestniczyć w terapii pedagogicznej, jeżeli na takie zajęcia został zapisany.
 2. Być odpowiedzialnym za własne postępy w terapii oraz w nauce na poszczególnych przedmiotach szkolnych.
 3. Systematycznie pracować w domu pod kierunkiem rodziców.