jeMY zdrowo w Gdańsku !

W odpowiedzi na sygnalizowaną przez gdańskich rodziców potrzebę poprawy jakości żywienia oraz poprawę komunikowania o składzie posiłków, Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia stworzył program mający na celu poprawę jakości żywienia dzieci i młodzieży na terenie gdańskich placówek oświatowych, zgodną z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Program realizowany będzie na przestrzeni trzech lat, obejmując swoim zasięgiem 140 placówek oświatowych. Program „Gdańsk-jeMY zdrowo” skierowany jest do wszystkich gdańskich przedszkoli i szkół, w których odbywa się żywienie zbiorowe.

Aktualny jadłospis można sprawdzić, klikając w poniższy link.

jemyzdrowo.edu.pl


 • Wpłaty za żywienie należy dokonać do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc żywieniowy – dziecko jest żywione w stołówce od dnia widoczności dokonanej wpłaty w systemie bankowym lub od dnia dostarczenia dowodu wpłaty.
 • W przypadku złożenia deklaracji w ciągu roku szkolnego dziecko jest żywione od dnia jak wyżej.
 • Zwrot opłaty za posiłek nie przysługuje za dzień, w którym zgłoszono rezygnację lub nieobecność dziecka.
 • Nieobecności niezgłoszone nie podlegają zwrotowi.
 • W przepadku zgłoszenia nieobecności zwroty dokonywane są od dnia następnego i przechodzą na kolejny miesiąc żywieniowy.
 • Nieobecności dziecka prosimy zgłaszać pod numerem telefonu: (58) 301-27-45 sekretariat szkoły

  Uiszczenie terminowej opłaty jest warunkiem korzystania przez dziecko z posiłków.

  Prosimy o dostarczanie potwierdzeń dokonanych przelewów!

  Opłaty za obiady na dany miesiąc należy dokonywać przelewem na konto bankowe szkoły –

  W placówkach PEKAO S.A – banku obsługującego Miasto Gdańsk /wykaz placówek w załączeniu/
  można dokonywać wpłat bez opłat i prowizji.

  • Oddział w Gdańsku ul. Gancarska 23, 80-894 Gdańsk
  • Oddział w Gdańsku ul. Cieszyńskiego 36, 80-809 Gdańsk
  • Oddział w Gdańsku ul. Grunwaldzka 92/98, 80-244 Gdańsk
  • Oddział w Gdańsku ul. Balcerskiego 14d, 80-299 Gdańsk
  • Oddział w Gdańsku ul. Ogarna 116, 80-826 Gdańsk
  • Oddział w Gdańsku ul. Dmowskiego 6/2, 80-243 Gdańsk
  • Oddział w Gdańsku ul. Uphagena 27, 80-237 Gdańsk
  • Oddział w Gdańsku ul. Rakoczego 17, 80-288 Gdańsk
  • Oddział w Gdańsku ul. Kołobrzeska 43, 80-391 Gdańsk
  • Oddział w Gdańsku ul. Stary Rynek Oliwski 16, 80-321 Gdańsk
  • Oddział w Gdańsku ul. Hynka 6, 80-465 Gdańsk
  • Oddział w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 15, 80-557 Gdańsk

  oraz w kasie:

  • Urzędu Miejskiego w Gdańsku ul. 3 Maja 9
  • Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 1 ul. Partyzantów 74
  • Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 2 ul. Milskiego 1
  • Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 3 ul. Nowe Ogrody 8/12
  • Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 4 ul. Wilanowska 2

  Do wpłat uiszczonych po wyznaczonym terminie naliczane będą ustawowe odsetki.

  Szanowni Rodzice na stronie internetowej zostały umieszczone deklaracje zapisu dziecka na obiady dla oddziału przedszkolnego oraz klas 1-8. Deklaracje można także pobrać na portierni szkoły.
  Osoby zainteresowane proszę o pobranie i dostarczenie wypełnionej deklaracji drogą mailową na adres m.wyka@sp67.edu.gdansk.pl lub pozostawienie jej w sekretariacie szkoły.

TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI NA ŻYWIENIE DO 06.09.2023 r. 
CENA OBIADU KLASY 1-8   6zł
CENA WYŻYWIENIA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 14zł