CZY WIECIE, ŻE W NASZEJ SZKOLE OBOWIĄZUJE SZCZĘŚLIWY NUMEREK?! 

REGULAMIN "SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA" 

1.Każdy ma prawo do szczęścia.

2.„Szczęśliwy numerek” –jest to losowany każdego dnia numer z dziennika.

3.Losowany jest jeden numerek dla całej szkoły.

4.„Szczęśliwy numerek” losowany jest każdego dnia o godzinie 7:50 i widoczny jest na szkolnej tablicy Samorządu Uczniowskiego.

5.„Szczęśliwy numerek” posiada osoba, której numer z dziennika odpowiada wylosowanemu.

6.„Szczęśliwy numerek” zwalnia ucznia z pisania kartkówek, odpowiedzi ustnej, konieczności posiadania pracy domowej. Sytuacja ta nie obowiązuje, gdy uczeń sam wyrazi chęć do wzięcia udziału w wyżej wymienionych formach oceny i zajęć.

7.Wylosowany numerek nie zwalnia z pisania zapowiedzianych testów, sprawdzianów i klasówek.

8.„Szczęśliwy numerek” nie chroni od negatywnej uwagi z zachowania i nie upoważnia do łamania regulaminu szkoły.

9.Przywilej „Szczęśliwego numerka” wygasa wraz z zakończeniem przez ucznia zajęć lekcyjnych w danym dniu.

10.Nauczyciel w porozumieniu z wychowawcą lub dyrektorem szkoły może zawiesić udział ucznia w „Szczęśliwym numerku” ze względu na nieodpowiednie zachowanie przed, po, lub w trakcie zajęć lekcyjnych.

11.Szczęśliwy numerek obowiązuje od kwietnia 2022r. aż do odwołania.